Yukiyasu Kamitani + Daito Manabe, Visualització de Somnis