Sónar+D está treballant per aconseguir un esdeveniment neutre en carboni

6/06/2018

Durant Sónar 2018 es calcularà la petjada de carboni vinculada al desenvolupament del festival. Al càlcul es quantifiquen les emissions de gasos d'efecte hivernacle vinculades al consum energètic de les instal·lacions i la generació de residus, entre d'altres.

Un cop finalitzat el festival, Sónar col·laborarà en un projecte de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle del mercat voluntari, compensant així l'impacte de la celebració de Sónar 2018.

El projecte escollit es diu Procuenca: un projecte de gestió sostenible a Colòmbia (país on el festival celebra anualment Sónar Bogotà). Es tracta d'un projecte que agrupa diferents activitats orientades a la gestió forestal sostenible.

Una de les més rellevants és la restauració dels boscos on es regula i millora la quantitat i la qualitat de l'aigua dolça pel sòl. Utilitzada per a la conservació de la biodiversitat. Es troben 4.540 hectàrees protegides, on els eu objectiu és augmentar la biodiversitat i millorar la connectivitat entres els altres ecosistemes estratègics que anteriorment han estat deteriorats per l'agricultura, la pastura i la desforestació massiva. Així doncs es redueixen les emissions de gas amb efecte hivernacle degut a una major absorció de CO2, gràcies a la conservació de la biomassa i evitant la generació de diòxid de carboni degut a la seva crema, mitigant així 36.000tCO2@e a l'any.

www.clean-co2.com/es/