Condicions gelerals de venda i acces

Els termes i condicions que a continuació s'indiquen regulen les condicions de venda d'acreditacions pel Festival SÓNAR+D 2020 (SÓNAR+D) promogut i organitzat per la mercantil ADVANCED MUSIC, S.L. (l'Organizació) el domicili social de la qual es troba al carrer Zamora 45-47 6º1º, 08005 de Barcelona i correu electrònic sonar@sonar.es, i proveïda de C.I.F B-66699216, que figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 45234, foli 49, fulla B 481219, Inscripció 1ª. L'adquisició de l'entrada representa l'acceptació de les següents condicions:


1. Tipus d'Acreditacions

1.1 - Acreditació Professional: atorga dret d'accés a totes les activitats de Sónar+D i a tots els concerts de Sónar de Dia i Sónar de Nit..

1.2 - Acreditació Professional de dia: atorga dret d'accés a totes les activitats de Sónar+D i a tots els concerts de Sónar de Dia.

1.3 - Acreditació Professional 1 dia: atorga dret a l'accés d'un dia a totes les activitats de Sónar+D i a les activitats de Sónar de dia.


2. Adquisició d'entrades i admissió al recinte

2.1 - En cas de cancel·lació, total o parcial, de SÓNAR+D (excepte per causes fortuïtes i/o de força major i/o qualsevol altra que, estant més enllà del seu control, recomanés per raons de seguretat, prudència i/o risc per a tercers, la cancel·lació del Festival) es retornarà el preu de les Acreditacions.

2.2 - Les Acreditacions només podran ser adquirides a la pàgina web de Sónar+D (www.sonarplusd.com) i un cop adquirida, no serà canviada ni es retornarà el seu import, excepte en els casos de cancel·lació de SÓNAR+D.Tota acreditació esmenada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l'Organització a privar al seu portador de l'accés a la zona de concerts i activitats.

2.3 - L'Organització no es fa responsable de les entrades que no s'hagin adquirit en el punt de venda oficial a la web de SÓNAR+D


3. Accessos

3.1 - Acreditació Professional: Les Acreditacions són nominals i intransferibles. Per retirar l'acreditació s'ha de presentar document oficial d'identitat i el nombre de referència de la compra. Es posarà una polsera i una credencial identificativa amb les dades del portador (fotografia, nom complet i empresa). L'Organització no es farà responsable de l'estat de conservació de la polsera ni de l'acreditació, essent responsabilitat de l'assistent la seva cura i conservació. No s'admeten polseres manipulades, espatllades o trencades i en cas d'abandó temporal del recinte s'haurà de conservar per poder accedir de nou.

3.2. - En tot moment el titular haurà de dur la polsera i l'acreditació a la vista per poder accedir a les diverses àrees. Són dues identificacions complementàries i sempre han d'estar juntes.

3.3 - Les Acreditacions seran lliurades exclusivament al titular. En cas que el titular no pugui retirar la seva acreditació, pot enviar a un representant amb una autorització signada que inclogui una fotocòpia del document oficial d'identitat del titular i el nom complet i DNI del representant que retirarà la seva acreditació.


4. Dret d'admissió

En aplicació de l' establert a l'article 10 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i a l'article 50 del Dret 112/2010, del 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives a Catalunya, l'Organització en la seva condició d'organitzadora de SÓNAR+D estableix les següents Condicions d'Admissió:

4.1 - L'Organització es reserva el dret d'admissió d'aquelles persones que racionalment es presumeixi que puguin implicar una situació de risc
i especialment al posseïdor d'una acreditació en cas de detectar en la mateixa qualsevol anomalia o falsificació. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l'acreditació serà perseguida conforme a la legislació vigent.

4.2 - No es permet accedir al recinte de SÓNAR+D amb càmeres fotogràfiques o de vídeo professionals, ni gravadores. Els assistents podran ser registrats conforme a la legislació vigent, no permetent-se l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos per l'Organització o prohibits per la normativa.

4.3 - No està permès accedir al recinte de SÓNAR+D amb menjar o beguda.

4.4 - Qualsevol assistent, fins i tot un cop hagi accedit al recinte, podrà ser expulsat sense dret a cap reemborsament, per contravenir les indicacions del personal d'Organització de SÓNAR+D, per causar aldarulls, portar o consumir drogues, o per estats d'intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment i en tot cas de les seves pròpies accions i omissions que poguessin causar a tercers o danys a les coses.


5. Menors d'Edat

5.1 - Els menors d'edat compresos entre els 16 i els 17 anys d'edat podran accedir als recintes de SÓNAR+D i Sónar (de Dia i de Nit), quedant en tot cas prohibit el consum d'alcohol i tabac i podent procedir a l'expulsió del menor que infringeixi aquestes prohibicions. L'Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar el document nacional d'identitat o passaport que acreditin l'edat de l'assistent a l'entrada del recinte o posteriorment dins del mateix.

5.2 - Els menors de 16 anys podran accedir al recinte de SÓNAR+D i Sónar de Dia , sempre que estiguin acompanyats del seu progenitor o tutor legal *. Els progenitors o tutors hauran d'omplir la present "carta d'autorització i responsabilitat d'accés de menors" i portar-la amb sí mateix en tot moment. L'Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar la mencionada carta d'autorització en qualsevol moment. En cap moment es permetrà l'entrada als menors de 16 anys al recinte de Sónar de Nit.


*Els menors a partir de 7 anys hauran de pagar entrada.


6. Prohibició d'ús de les entrades amb fins publicitaris

La possessió de l'acreditació no dóna dret a utilitzar-la amb fins publicitaris, de màrqueting o promoció. El seu ús indegut obligarà a l'anunciant i/o usuari no autoritzats a fer efectiu el pagament d'una sanció equivalent a mil vegades el preu de l'acreditació de més import de l'esdeveniment, sense prejudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix, l'acreditació detectada que infringeixi aquesta prohibició podrà ser requisada quedant anul·lada amb caràcter immediat.


7. Condicions particulars de venda

7.1.- Si es compra a través de Sonartickets.stubhub.com es poden veure les condicions particulars de la compra en aquests enllaços: https://sonartickets.stubhub.com

7.2 - Únicament s'acceptaran inscripcions a favor de persones físiques o jurídiques (no seran vàlids noms artístics, sobrenoms o similars), sent les acreditacions personals i intransferibles.

7.3 - En cas de pèrdua serà requisit inexcusable abonar de nou el seu import total per obtenir una nova acreditació.

7.4 - Un cop verificat el pagament, Advanced Music S.L. remetrà una factura, si s'ha requerit. A principis de juny, també es remetrà un full de confirmació d'acreditació per a cada titular, juntament amb la informació necessària per recollir l'acreditació.

7.5 - Un cop adquirida l'acreditació no serà canviada per un altre tipus d'entrada ni retornat el seu import. Les males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l'espai aeri espanyol o altres causes de força major no donen dret a la devolució de l'import de l'entrada. Serà possible el canvi de nom fins al 8 de juny de 2018, mai després.

7.6 - La no assistència al festival no donarà dret al reembossament de l'import de la/les acreditació/ns.

7.7 - Les dades proporcionades a dalt en el formulari passaran a formar part de la base de dades responsabilitat d'Advanced Music, S.L., i seran utilitzades en relació amb qualsevol activitat organitzada per aquesta societat jurídica. Els interessats han estat advertits del dret que els assisteix a dirigir-se a Advanced Music, S.L. per obtenir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i de portabilitat d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades Personals."


8. Alteració o suspensió del festival

8.1 - L'Organització es reserva en qualsevol moment el dret d'alterar, modificar o suspendre el programa de SÓNAR+D.

8.2 - L'Organització realitzarà els seus millors esforços per evitar les incomoditats que la modificació o suspensió del programa de SÓNAR+D pugui suposar mitjançant, per exemple, la reestructuració dels horaris d'actuació.

8.3 - La cancel·lació, total o parcial, de SÓNAR+D per causes fortuïtes i/o de força major i/o qualsevol altra que, estant més enllà del seu control, recomanés per raons de seguretat, prudència i/o risc per a tercers, la cancel·lació del Festival, no donaran lloc a la devolució de l'import de l'entrada, reservant-se l'organització el dret a modificar o alterar el programa, en el suposat de que algun artista o participant cancelés la seva actuació de forma unilateral.9. Drets de propietat intel·lectual i imatge

9.1 - Queden reservats els drets d'imatge i propietat intel·lectual derivats, directa o indirectament, de les presentacions artístiques o de qualsevol altre índole que tinguin lloc amb motiu de la celebració de SÓNAR+D quedant terminalment prohibida la captació, filmació o gravació d'imatges o sons sense la prèvia autorització escrita de l'organitzador.

9.2 - El públic assistent consent la seva aparició a imatges preses per qualsevol tipus de mitjà per a la seva posterior difusió informativa, promocional i/o comercial de SÓNAR+D i autoritza el seu ús. Les imatges poden aparèixer a qualsevol mitjà i suport en tot el món i de forma indefinida.10. Fulls de reclamacions

L'Organitzador tindrà fulls de reclamacions a disposició del públic de SÓNAR+D en el llocs previstos per les normatives vigents en cas de que les sol·licitin.11. Privacitat i protecció de dades

Les dades de caràcter personal dels usuaris d'aquesta pàgina web, seran tractats de conformitat amb la Política de Privacitat i la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.12. Reserva legal

L'Organització estarà legitimada per prendre les mesures legals, tant civils com penals que estimi oportunes contra els causants de qualsevol intent d'estafa, violació i/o danys causats a l'Organització, directa o indirectament.13. Legislació aplicable i tribunals competents

Aquestes condicions es regularan per la legislació espanyola que resulti d'aplicació. Quan la legislació aplicable permeti a les parts escollir fur, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre el coneixement de les divergències que es poguessin derivar de la interpretació o aplicació d'aquestes condicions als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.